Azetidin üç karbon atomu və bir azot atomu olan doymuş heterosiklik bir üzvi tərkibdir. Ammonyak güclü qoxusu ilə otaq temperaturunda maye və ən çox ikincik aminlərə nisbətən güclü əsasdır.
Azetidin və onun törəmələri təbii məhsullarda nisbətən nadir struktur motivləridir. Xüsusilə, onlar muğin turşularının və penareidinin əsas tərkib hissəsidir. Yəqin ki, az miqdarda azetidinin təbii məhsulu olan prolinin qeyri-proteinojenik homologu olan azetidin-2-karboksilik turşusu var.

Hamısı göstərildi 4 nəticələr